top of page

Acerca de

Torah Scroll

STATUT

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen
SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE (v nadaljevanju SKGG) na prostovoljni osnovi združuje glasbenike ter druge gledališke in kulturne delavce, ki se želijo ukvarjati s komornim glasbenim gledališčem

2. člen
SKGG je pravna oseba zasebnega prava. Sedež  SKGG je v Ljubljani, Sostrska cesta 14 J, 1261 Ljubljana - Dobrunje in deluje na območju Republike Slovenije. SKGG je z odločbo Ministrstva za kulturo republike Slovenije društvo v javnem interesu.

3. člen
SKGG ima svoj pečat, ki je okrogle oblike z imenom društva na obodu.

4. člen
SKGG lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju komornega glasbenega gledališča in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.
SKGG lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen
Delo SKGG in njegovih organov je javno. Svoje člane obvešča SKGG:

-          s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
-          preko društvenega glasila
-          preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča SKGG o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu SKGG je odgovoren predsednik SKGG.


II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 6. člen
Namen in cilji SKGG so:

-          sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s komornim glasbenim gledališčem,
-          prizadevanje za visoko strokovno raven dela SKGG
-          seznanjanje članov in slovenske javnosti o problemih in napredku na področju delovanja društva,
-          spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov SKGG in zavzemanje za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini,
-          seznanjanje članov in slovenske javnosti z dosežki svetovne komorne glasbeno-gledališke literature,
-       združevanje gledaliških delavcev s področja komorne glasbeno-gledališke zvrsti ter spodbujanje, razvijanje in usklajevanje potreb, interesov in ustvarjalnih hotenj posameznikov in skupin na področju komorne        glasbeno-gledališke umetnosti v Sloveniji,
-          uprizarjanje komornih glasbeno-gledaliških del vseh obdobij, predvsem pa del iz obdobja glasbenega baroka in sodobnih del tujih in slovenskih skladateljev,
-          spodbujanje nastajanja komornih glasbeno-gledaliških del slovenskih skladateljev in piscev besedil,
-          spodbujanje poustvarjalnosti na glasbeno-gledališkem področju,
-          skrb za afirmacijo in popularizacijo komorne glasbeno-gledališke dejavnosti v Sloveniji
-          vzdrževanje stikov s sorodnimi ustanovami v tujini.

 

7. člen
Svoj namen in cilje uresničuje SKGG z izvajanjem naslednjih nalog:

-          skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
-          pripravlja in organizira komorne glasbeno-gledališke predstave v odrski ali koncertni izvedbi in tako spodbuja zanimanje javnosti za komorno glasbeno gledališče,
-          sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov,
-          prevaja in izdajo strokovno literaturo, predvsem partiture in njene posamezne parte v skladu z veljavno zakonodajo
-          zbira in hrani dokumentacijo domačih komornih glasbeno-gledaliških dogodkov v vseh oblikah (pisana in tiskana beseda, partiture, film, video itd.),
-          obravnava aktualna vprašanja slovenske komorne glasbeno-gledališke umetnosti,
-          izmenjuje informacije s področja komornega glasbenega gledališča,
-          sodeluje z različnimi drugimi organizacijami, še posebej s Komitejem za glasbeno gledališče Mednarodnega gledališkega inštituta ITT-Unesco,
-          posreduje podatke o slovenskem komornem glasbeno-gledališkem življenju zainteresiranim organizacijam v tujini,
-          predlaga kandidate za različna priznanja in nagrade.


III. ČLANSTVO

8. člen
Društvo ima redne, častne in podporne člane.

Redni član SKGG lahko postane vsak, ki se ukvarja s komornim glasbenim gledališčem ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo v SKGG je prostovoljno. Kdor želi postati član SKGG mora predsedstvu predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član SKGG, se zaveže, do bo deloval v skladu s statutom SKGG in plačal članarino.

Član SKGG lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Naziv častnega člana lahko dobi član SKGG, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana SKGG podeli lahko SKGG tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju komornega glasbenega gledališča v slovenskem kulturnem prostoru. Naziv častnega člana podeljuje skupščina SKGG na predlog predsedstva.

 

9. člen
Pravice rednih članov so:

-          da volijo in so izvoljeni v organe SKGG,
-          da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih SKGG,
-          da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja SKGG pri svojem delu,
-          da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti SKGG,
-          da so seznanjeni s programom in poslovanjem SKGG ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Častni člani lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

Dolžnosti rednih članov so:

-          da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov SKGG,
-          da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog SKGG,
-          da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina SKGG,
-          da dajejo SKGG informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
-          da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane SKGG,
-          da varujejo ugled SKGG.

 

10. člen
Članstvo v SKGG preneha:

-          s prostovoljnim izstopom
-          s črtanjem
-          z izključitvijo
-          s smrtjo

Član prostovoljno izstopi iz SKGG, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva predsedstvo, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz SKGG odloča častno razsodišče SKGG s sklepom. Sklep mora biti v skladu s pravilnikom častnega razsodišča.

 

 IV. ORGANI SKGG 

 

11. člen
Organi SKGG so:

-          skupščina,
-          predsedstvo
-          nadzorni odbor
-          častno razsodišče

12. člen

Skupščina

Skupščina je najvišji organ SKGG, ki jo sestavljajo vsi člani.

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje predsedstvo enkrat letno. Izredna skupščina pa se skliče po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov SKGG. Predsedstvo je dolžno sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsedstvo izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana.

13. člen
O sklicu skupščine in predloženem dnevnem redu morajo biti člani SKGG seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloči za 30 minut. Po tem preteku časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 5 članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne. Skupščina sklepa z večino glasov prisotnih članov.

 

14. člen
Naloge skupščine:

-          sklepa o dnevnem redu
-          sprejema, spreminja statut in druge akte društva,
-          sprejema program dela SKGG,
-          sprejema finančni načrt in zaključni račun,
-          voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
-          odloča o višini članarine,
-          odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
-          odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
-          dokončno odloča o izključitvi člana iz SKGG,
-          odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani SKGG v skladu z namenom in cilji SKGG,
-          odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
-          sklepa o prenehanju delovanja SKGG.

Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti predsedstvu poslani v pisni obliki najmanj 8 dni pred sklicem.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

 

15. člen

Predsedstvo

Predsedstvo je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela in vodi delo SKGG med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini.
Predsedstvo šteje 5 članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik ter dva izvoljena člana.
Predsedstvo se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.
Mandatna doba članov predsedstva je 4 leta.

 

16. člen
Naloge predsedstva so:
-          sklicuje skupščino,
-          skrbi za izvrševanje programa dela SKGG,
-          pripravlja predloge aktov SKGG,
-          pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
-          skrbi za finančno in materialno poslovanje SKGG,
-          upravlja s premoženjem SKGG,
-          ustanavlja in ukinja komisije SKGG,
-          uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov SKGG in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

17. člen
Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik SKGG, v njegovi odsotnosti pa tajnik SKGG.
Predsedstvo je sklepčno, če je na seji navzoča več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi predsedstvo. Člani komisije so lahko le člani SKGG. Za svoje delo so komisije odgovorne predsedstvu. Izjemoma lahko SKGG povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

18. člen
SKGG lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela SKGG organizirane po interesnem principu članov SKGG. Sekcijo ustanovi predsedstvo na pobudo članov SKGG. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom SKGG.
Za svoje delo so sekcije odgovorne predsedstvu.

19. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov SKGG ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem SKGG. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo obenem biti tudi člani predsedstva. Lahko sodelujejo na sejah predsedstva, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je  4 leta.

 

20. člen

Častno razsodišče

Člane častnega razsodišča voli skupščina za dobo 4 let. Sestavljajo ga  štirje člani. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov SKGG.

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s pravilnikom častnega razsodišča.

 

21. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:

-          kršitve določb statuta,
-          nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v SKGG,
-          neizvrševanje sklepov organov SKGG,
-          dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu SKGG.

22. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče so:

-          opomin
-          javni opomin
-          izključitev

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino kot drugostopenjski organ.

 

23. člen

Predsednik SKGG

Predsednik zastopa in predstavlja SKGG pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.
Predsednik SKGG je hkrati tudi predsednik predsedstva in ga izvoli skupščina za dobo 4 let.
Predsednik je odgovoren za delovanje SKGG v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren predsedstvu in skupščini.

 24. člen 
Tajnik SKGG
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi SKGG skrbi tajnik društva, ki ga izvoli skupščina za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.


V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE SKGG

 

25. člen
Viri dohodkov so:

-          članarine,
-          darila, volila,
-          dohodek iz dejavnosti SKGG in naslova materialnih pravic (vstopnine od predstav SKGG, dohodki od izdajateljske dejavnosti itd.),
-          prispevek sponzorjev,
-          javna sredstva,
-          drugi viri.

Če SKGG pri opravljanju dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

KLASIFIKACIJA PRIDOBITNE DEJAVNOSTI:

J.58.110 Izdajanje knjig,

J.58.130, Izdajanje časopisov

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike

J.58.190 Drugo založništvo

C18.130 Priprava za tisk in objavo

J59.110 Produkcija video filmov (produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj, videospotov, ipd.)

J59.120 Post produkcija, prirejanje in obdelava video filmov

J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (distribucija lastnih video projektov kinematografom, televizijskim mrežam in postajam ipd., tudi trgovanja s filmskim pravicami za filme, videotrakove in DVD-je)

J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij (priprava lastnih avtorskih zvočnih zapisov in upravljanje s pravicami v imenu nosilcev)

M.73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic, tržnic,

N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem ali zakup - oddajanje v najem osnovna sredstva in opreme

P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

P85.600 Pomožne storitve za izobraževanje: zaračunavanje storitev na področju izobraževanja in zaračunavanje različnih nastopov ter kulturnih programov

R 90.010 Umetniško uprizarjanje (priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav, koncertov ter drugih odrskih prireditev)

R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje (pomožne dejavnosti, potrebne za izvedbo umetniških predstav, koncertov)

R 90.030 Umetniško ustvarjanje (dejavnosti samostojnih avtorjev različnih področij)

R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve (obratovanja koncertnih in gledaliških dvoran in podobnih objektov)

S. 94.120 Dejavnost strokovnih združenj

S.94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij,

26. člen
SKGG razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnimi načrti, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

27. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
SKGG ima svoj žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter pri Novi ljubljanski banki v Ljubljani.

28. člen
Delo blagajnika je javno.
Vsak član SKGG ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje SKGG.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko SKGG zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

29. člen
SKGG ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last SKGG vpisano v inventarno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa predsedstva. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

30. člen

Statut omogoča, da se v SKGG lahko zaposli osebo v skladu s Pravilnikom o organizaciji poslovanja in sistematizaciji delovnih mest v strokovni službi društva SKGG.


VI.  PRENEHANJE SKGG

31. člen
SKGG lahko preneha:

-          po sklepu skupščine z večino prisotnih članov,
-          po samem zakonu.

V primeru prenehanja SKGG preide premoženje njegovemu zakonitemu nasledniku, če tega ni pa Društvu slovenskih skladateljev.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

32. člen
Ta statut je bil sprejet na ustanovni skupščini SKGG dne 3. aprila 1996 v Ljubljani in dopolnjen na skupščinah dne 4. junija 1996, dne 3. decembra 2002 in dne 18. marca 2010 in dne 24. marca 2018.

 

Tajnica:                                                                     Predsednica:

Irena Yebuah Tiran                                                  Katja Konvalinka       

bottom of page